Zásady ochrany osobních údajů

Všeobecné smluvní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Společnost TRIMA NEWS, s.r.o., IČ: 26081890, DIČ: CZ26081890, se sídlem L. B. Schneidera 3, 370 01 České Budějovice, zapsaná v oddílu C vložce 12829 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích (dále jen „Poskytovatel“), poskytuje za níže uvedených podmínek Uživatelům služby, zboží, produkty, software, internetové stránky a aplikace umístěné na webových serverech drbna.cz, budejckadrbna.cz, libereckadrbna.cz, brnenskadrbna.cz, olomouckadrbna.cz, jihlavskadrbna.cz, hladeckadrbna.cz a jihoceskyfotbal.cz (dále jen „Služby“).
 2. Vztah Poskytovatele s Uživateli shora uvedených služeb se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (dále rovněž „VSP“ nebo „Podmínky“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky pro užívání Služby nebo technické podmínky užívání Služby, které jsou obvykle umístěny na webových serverech vztahujících se k dané Službě.

II. Základní pojmy

  1. Poskytovatel: TRIMA NEWS, s.r.o., IČ: 26081890, DIČ: CZ26081890, se sídlem L. B. Schneidera 3, 370 01 České Budějovice, zapsaná v oddílu C vložce 12829 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích.
  2. Uživatel: Osoba, která v souladu s VSP provedla Registraci nebo každá osoba, která se již v minulosti zaregistrovala pro využívání některé konkrétní Služby Poskytovatele a ve využívání Služeb i nadále pokračuje.
  3. Třetí osoba: Třetí osobou je jakýkoli subjekt odlišný od Poskytovatele a Uživatele.
  4. Služby: Službami se rozumí služby, zboží, produkty, software, internetové stránky a aplikace Poskytovatele pro Uživatele umístěné na doménách provozovaných Poskytovatelem, pokud nejsou upraveny samostatnými podmínkami. 
  5. Užívání Služeb: Užíváním služeb se rozumí veškeré činnosti Uživatele prováděné na doménách Služeb.
  6. Obsah Služeb: Obsah Služeb představuje souhrn Obsahu Poskytovatele, Obsahu Uživatele a Obsahu 
   Třetích osob. 
  7. Uživatelský účet: Uživatelský účet vzniká úspěšnou Registrací a obsahuje parametry Užívání služeb (např. uživatelské jméno, zvolenou emailovou adresu a další).
  8. Blog: Blog vzniká vytvořením článku v uživatelském profilu. Blogy se řídí podmínkami uvedenými v článku IV.

  III. Registrace uživatele

  1. Registrace: Využívání Služeb je podmíněno provedením Registrace. Pokud Služba pro její Užívání (i omezené) nevyžaduje provedení Registrace, řídí se Užívání Služby těmito VSP. I v tomto případě je Uživatel povinen se s těmito Podmínkami seznámit a vyslovuje s těmito Podmínkami souhlas zahájením Užívání Služeb. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb.
  2. Registrační formulář: Za provedení Registrace se považuje vyplnění a odeslání registračního formuláře. Registrační formulář může vyplnit a odeslat pouze osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům nebo osoba mladší 18 let za přítomnosti svého zákonného zástupce, který rovněž za tuto osobu vysloví souhlas s VSP. Registraci je kromě vyplnění Registračního formuláře provést také pomocí přihlášení přes sociáliní síť Facebook.
  3. Registrační proces: Proces Registrace probíhá na webové stránce, kde dojde k Užívání Služeb Uživatelem. Na registrační stránce je proces registrace přesně popsán. Registrace je možná i pro Uživatele, kteří nebudou aktuálně Služby uživatele. 
  4. Registrační údaje: Registrace je podmíněna vyplněním správných, úplných a pravdivých povinných údajů o Uživateli (dále jen „Povinné osobní údaje“) a poskytnutím souhlasu se zpracováním osobních údajů. Bez poskytnutí Povinných osobních údajů a udělení souhlasu s jejich zpracováním není možné dokončit Registraci a Užívat Služby Poskytovatele. Ostatní údaje poskytuje Uživatel dobrovolně. Poskytnuté údaje může Uživatel kdykoli doplnit, změnit či upravit. Veškerá Vaše práva, stejně jako další podrobnosti o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, umístěném na našich internetových stránkách na adrese http://trimanews.cz/ochrana_osobnich_udaju.html
  5. Souhlas s VSP: Před dokončením Registrace je Uživatel povinen seznámit se těmito Všeobecnými smluvními podmínkami. Udělení souhlasu je nezbytnou podmínkou pro dokončení Registrace a Užívání Služeb. Souhlas Uživatel vyjadřuje zaškrtnutím políčka „Souhlasím s Všeobecnými smluvními podmínkami“, které je umístěno v registračním formuláři.
  6. Vznik smluvního vztahu: Smluvní vztah vzniká úspěšným dokončením Registrace, tedy obržením potvrzení registrace. Tímto vzniká smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem, který se řídí těmito VSP. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že provedením Registrace Uživatel vyslovuje souhlas s těmito VSP, výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená. Tímto ujednáním není dotčena možnost vzniku smluvního vztahu faktickým zahájením užívání Služby bez předchozí registrace.
  7. Uživatelský účet: Úspěšným dokončením Registrace je Uživateli založen Uživatelský účet.
  8. Rozšíření údajů: Poskytovatel je oprávněn kdykoli v budoucnu v souvislosti s poskytováním Služeb změnit rozsah Povinných osobních údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o Uživateli. Bez poskytnutí takových dalších Povinných osobních údajů nemohou být Služby Užívány. V takovém případě je Poskytovatel oprávněn Uživateli zrušit Uživatelský účet a/nebo neumožnit přístup k jednotlivým Službám, jejichž Užívání je podmíněno sdělením těchto dalších údajů.

  IV. Blogy

  1. Napsáním blogu nevzniká uživateli žádný nárok na jakýkoliv honorář či jakékoliv jiné ohodnocení. Uživatel píše Blog za účelem sdělení svého názoru zadarmo.
  2. Uživatel odesláním blogu ke schválení zároveň uděluje souhlas k publikaci Blogu na oficiálním facebookovém profilu daného portálu, na který Uživatel blog publikoval. Redakce dle svého uvážení určí, jestli Blog bude na Facebook sdílet či nikoliv. Schválením Blogu nevzniká Uživateli nárok na sdílení jeho Blogu na oficiální profil portálu na sociální síti Facebook.
  3. Uživatel se zavazuje psát Blog tak, aby se nejednalo o PR či o politickou agitaci. Blog zároveň nesmí odporovat dobrým mravům a jakýmkoliv zákonným předpisům. V opačném případě může redakce dle vlastního uvážení bez nutnosti vysvětlení zamítnout schválení Blogu a daný Blog nepublikovat.
  4. Blog nesmí útočit na menšiny, nesmí jevit známky rasismu a xenofobie. V opačném případě může redakce dle vlastního uvážení zamítnout schválení Blogu.
  5. Blog je vždy zařazen do sekce "blogy" a je označen jako blog.
  6. Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce. Redakce zároveň neručí za správnost obsahového sdělení. Redakce si zároveň vyhrazuje právo nepublikovat Blogy, které jsou objektivně "fake news".
  7. V případě, že uživatel použije jakýkoliv multimediální obsah (fotografii, zvukovou nahrávku či video) Uživatel potvrzuje, že k tomuto obsahu vlastní autorská práva. V případě, že má redakce podezření na neoprávněné užití obsahu může redakce odmítnout tento obsah publikovat. Za neoprávněně užitý obsah ručí vždy Uživatel a redakce je oprávněna vymáhat soudní cestou případné poplatky třetí strany, které budou spojeny s neoprávněným užitím tohoto obsahu.
  8. Redakce nijak neupravuje Blogy a neopravuje gramatické či stylistické chyby. Redakce tedy neručí za bezchybné sdělení obsahu. Blogy nepodléhají žádné redakční editaci a za správnost obsahu ručí autor.
  9. Redakce si zároveň vyhrazuje právo bez nutnosti dalšího vysvětlování odmítnout publikovat Blog, který především poškozuje dobré jméno vydavatelství či jakéhokoliv portálu vydavatelství či jakýmkoliv jiným způsobem poškozuje vydavatelství či jakýkoliv portál vydavatelství.

  V. Redakční formulář

  1. Odesláním Redakčního formuláře nevzniká Uživateli žádný nárok na jakýkoliv honorář či jakékoliv jiné ohodnocení. Uživatel odesílá Redakční formulář za účelem zpravodajství zadarmo.
  2. Uživatel odesláním Redakčního formuláře zároveň uděluje souhlas k publikaci informací a multimediálního obsahu na oficiálním facebookovém profilu portálů Drbny a na portálu Drbny samotném. Publikace těchto informací je však čistě na zvážení redakce daného portálu.
  3. Redakce v případě publikace neručí za správnost obsahového sdělení, které Uživatel Poskytovateli poskytl. Redakce si zároveň vyhrazuje právo nepublikovat informace, které jsou objektivně "fake news".
  4. V případě, že uživatel použije jakýkoliv multimediální obsah (fotografii, zvukovou nahrávku či video) Uživatel potvrzuje, že k tomuto obsahu vlastní autorská práva. V případě, že má redakce podezření na neoprávněné užití obsahu může redakce odmítnout tento obsah publikovat. Za neoprávněně užitý obsah ručí vždy Uživatel a redakce je oprávněna vymáhat soudní cestou případné poplatky třetí strany, které budou spojeny s neoprávněným užitím tohoto obsahu. Veškerá autorská práva a licenční práva přecházejí odesláním formuláře pro zpravodajské užití na Poskytovatele.

  VI. Práva a povinnosti smluvních stran

  1. Uživatel prohlašuje a zaručuje, že: 
   1. je starší 18 let,
   2. je plně způsobilý k právním úkonům,
   3. nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům a ani mu jeho způsobilost k právním úkonům nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami a užívání Služeb,
   4. při registraci uvedl pravdivé, úplné a správné údaje,
   5. používáním Služeb ze strany Uživatele za podmínek uvedených v těchto Podmínkách nedojde k porušení právních předpisů vydaných jinými státy, než je Česká republika,
   6. se před zahájením užívání Služeb důkladně seznámil s těmito podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
   7. si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování Služeb může ztratit dočasně či trvale přístup k Obsahu, a to jak Obsahu Poskytovatele, Obsahu Uživatele, i Obsahu Třetích osob.
  2. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že: 
   1. neprovede Registraci, pokud by jejím provedením ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů jiných států, než je Česká republika,
   2. nebude používat Služby, pokud by jejich použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů jiných států, než je Česká republika,
   3. pokud je mu méně než 18 let, nebude používat Služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let,
   4. používat Služby pouze k účelu, k němuž jsou určeny,
   5. pro přístup ke Službám nebude využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem Poskytovatelem,
   6. zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a pro přístup ke Službám, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné Třetí osobě,
   7. pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli Třetí osobou, okamžitě to sdělí Poskytovateli,
   8. nebude se v souvislosti s užíváním Služeb dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání,
   9. nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Služby (nebo sítě a servery připojené ke Službám).
  3. Poskytovatel je, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, oprávněn:
   1. kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele pozastavit nebo omezit poskytování jakékoli Služby či jakkoli změnit způsob poskytování jakékoli Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům, bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele, a to včetně smazání, odstranění nebo znepřístupnění Obsahu Uživatele,
   2. kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele ukončit poskytování jakékoli Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům,
   3. kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele zrušit či zablokovat Uživatelský účet (včetně emailové schránky apod.) Uživatele.
  4. Uživatel poskytuje služby za následujících podmínek:
   1. Poskytovatel uděluje Uživateli licenci ke Službě, Obsahu Poskytovatele, software a jiným autorským dílům Poskytovatele („Předmět Licence Uživateli“) bezplatnou, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci platnou ve všech zemí světa, k užití Služeb, Obsahu Poskytovatele a software Poskytovatele (dále jen „Licence Uživateli“). Licence je udělena pouze v rozsahu sloužícímu k řádnému a obvyklému užití Služeb Poskytovatele, a to s omezeními dle čl. VI. odstavce 4.2 těchto Podmínek.
   2. Kromě případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách Uživatel nesmí pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat, distribuovat, sdělovat veřejnosti, jinak rozšiřovat, předávat, pronajmout, půjčovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, poskytovat podlicence, převádět nebo prodávat jakékoli informace, originál či rozmnoženiny Předmětu Licence Uživateli, ani z nich vytvářet souborná, či odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat Služby k jakýmkoli účelům odporujícím těmto Všeobecným smluvním podmínkám nebo aplikovatelným právním předpisům. Uživatel nesmí Služby využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu díla, nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Poskytovatelem nebo Propojenými osobami, nebo rušit používání těchto serverů nebo Služeb Třetími osobami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli rozmnoženiny díla (ani pro osobní potřebu), jakékoli materiály či informace týkající se Služeb, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Poskytovatelem.
  5. Uživatel bere na vědomí, že na základě těchto Všeobecných smluvních podmínek není oprávněn užívat obchodní firmu Poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky Poskytovatele. Použití loga je možné pouze s výslovným souhlasem Provozovatele a při dodržení zásad použití logo Poskytovalete uvedených v logomanuálu.
  6. Pokud Uživatel v souvislosti s využíváním Služby předá Poskytovateli své texty, obrázky, videa, autorská díla či jiný Obsah Uživatele (dále jen „Předmět Licence Poskytovateli“), bezplatně, výslovně a dobrovolně tím poskytuje Poskytovateli nevýhradní licenci k níže uvedeným způsobům užití Předmětu Licence Poskytovateli. Předmětem Licence Poskytovateli se rozumí dokument, informace nebo jiná data, která Uživatel odešle nebo jinak přenese prostřednictvím Služby na webové stránky jakéhokoli serveru, jehož prostřednictvím Uživatelé využívají kteroukoli Službu Poskytovatele.
   1. Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že je oprávněn Poskytovateli poskytnout Licenci k Předmětu licence dle těchto Podmínek a že poskytnutím takové licence Uživatelem ani jejím užíváním ze strany Poskytovatele nedojde k porušení práv třetích osob.
   2. Poskytovatel je oprávněn všemi způsoby v neomezeném rozsahu používat, pozměnit a upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat a jiným způsobem Předmět Licence Poskytovateli sdělovat veřejnosti, či jinak je rozšiřovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, či jinak je zveřejňovat, poskytovat tato oprávnění a udělovat podlicence k Předmětu Licence Poskytovateli Třetím osobám, a vytvářet z nich souborná, či odvozená díla.
   3. Poskytovatel není povinen Předmětu Licence Poskytovateli jakkoli užívat a je oprávněn Předmět Licence Poskytovateli kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit ze serverů provozovaných Poskytovatelem.
   4. Předávání jakéhokoli Obsahu Uživatele včetně příspěvků, názorů nebo připomínek Poskytovali Uživatelem je dobrovolné a za poskytnutí licence nenáleží Uživateli žádná úplata.
  7. Registrace Uživatele je bezplatná a Uživatel využívá Služby Poskytovatele zdarma. Výjimkou jsou zpoplatněné nadstandardní možnosti nebo funkce.
  8. Zásady chování uživatele: 
   1. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním Služeb a souhlasí s tím, že Služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, pravidly používání Služeb Poskytovatele a jeho oprávněnými zájmy, těmito Podmínkami jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet.
   2. Uživatel je povinen vždy respektovat práva Poskytovatele, Propojených osob a Třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví.
   3. Uživatel nesmí zejména:
    1. užívat kteroukoli Službu Poskytovatele v rozporu s těmito VSP,
    2. komerčně užívat kterékoli Služby způsobem způsobilým poškodit Poskytovatele, např. vytvářet Uživatelské účty za účelem úplatného, či bezúplatného převodu jinému Uživateli,
    3. získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů Služeb Poskytovatele i služeb a produktů Třetích osob,
    4. zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Služeb,
    5. užívat svůj Uživatelský účet pro rozesílání nevyžádaných zpráv (tzv. spamů, hoaxů atd.) v jakékoli podobě, virů nebo jiného nelegálního či obtěžujícího obsahu,
    6. vyvolat dojem, že uživatelem Služby je jiná právnická nebo fyzická osoba, než Uživatel, nebo vytvářet Uživatelské Účty, jejichž parametry (např. adresa emailové schránky) mohou budit pohoršení či jsou v rozporu s morálními nebo etickými pravidly,
    7. porušovat práva Poskytovatele nebo Třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech,
    8. pokusit se jednat kterýmkoli zde zakázaným způsobem.
   4. Uživateli se dále výslovně zakazuje předávat Poskytovateli (tj. umisťovat, nahrávat, odkazovat či jinak šířit) Obsah Uživatele, který zejména:
    1. porušuje práva duševního vlastnictví (autorská práva, práva související s právem autorským, průmyslová práva apod.) jiných osob,
    2. vede k nekalosoutěžnímu jednání, které je v rozporu s předpisy upravujícími soutěž v hospodářském styku nebo se zvyklostmi soutěže, přičemž mohou poškodit dobrou pověst nebo ohrozit chod nebo rozvoj podniku soutěžitele,
    3. obsahuje neoprávněně užité ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, k nimž přísluší výhradní právo Třetí osobě, nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné,
    4. obsahuje jakékoli části, jež podněcují nebo směřují k neplnění povinnosti uložené zákonem nebo na základě zákona nebo trestnému činu nebo, nebo schvalují trestný čin nebo veřejně vychvalují pro trestný čin jeho pachatele,
    5. obsahuje jakékoli části, jež svádí ke zneužívání návykových nebo životu nebezpečných látek nebo podporují nebo podněcují zneužívání takových látek,
    6. obsahují jakékoli části, jež vyhrožují jiným osobám nebo skupině obyvatelů usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu,
    7. obsahuje jakékoli části, jež hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatel pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání,
    8. obsahuje jakékoli části, jež podněcují k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků,
    9. obsahuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá,
    10. obsahuje pornografická díla, zvláště pak taková, jež zobrazují dítě, nebo v nichž se projevuje násilí nebo neúcta k člověku, nebo která zobrazují pohlavní styk se zvířetem,
    11. umožňuje osobám mladším osmnácti let přístup k jakýmkoliv pornografickým dílům,
    12. obsahuje nepravdivý údaj o jiném, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu,
    13. podporuje nebo propagují hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, nebo veřejně projevují sympatie k těmto hnutím,
    14. popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny proti lidskosti,
    15. jsou v jakémkoli jiném ohledu v rozporu s dobrými mravy.
   5. V případě, že Uživatel užívá kteroukoli Službu Poskytovatele v rozporu s těmito VSP, má Poskytovatel právo kdykoli bez předchozího upozornění a bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele ukončit či omezit poskytování Služeb, smazat, odstranit nebo jinak znepřístupnit Obsah Uživatele, nebo zrušit či zablokovat Uživatelský účet. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že porušení zákazů může vést ke shora uvedeným následkům včetně zrušení Uživatelského účtu.

  VII. Ochrana osobních údajů

  1. Osobními údaji se rozumí informace o Uživateli, na základě kterých lze Uživatele přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Citlivými údaji se rozumí informace o Uživateli, vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.
   1. V souladu s čl. III VSP vyžaduje Poskytovatel v rámci Registrace Povinné osobní údaje. Uživatel může dobrovolně dle svého uvážení sdělit Poskytovateli další nepovinné údaje.
   2. Poskytnutí jakýchkoli citlivých údajů není povinné. Poskytovatel po Uživateli nevyžaduje ani nebude vyžadovat jakékoli citlivé údaje. Pokud Uživatel poskytne v rámci Služeb jakékoli citlivé údaje, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení.
   3. Veškerá Vaše práva, stejně jako další podrobnosti o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, umístěném na našich internetových stránkách na adrese.
  2. Poskytovatel shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané Osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Poskytovatel chrání Osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Poskytovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.
   1. Poskytovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých Uživatelů a/nebo k jejich Uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi Poskytovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. 
   2. Uživatel prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.
  3. Poskytovatel nebude bez předchozího svolení Uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje Uživatele z jeho Osobních údajů služby registrace způsobem, který by byl v rozporu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami.
  4. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat Osobní údaje jednotlivých Uživatelů pro vlastní potřeby (tj. za účelem poskytování Služeb podle těchto VSP) a pro statistické účely.
  5. Provedením Registrace udělí Uživatel v rámci samostatného souhlasu informovaný souhlas se zpracováním Osobních údajů poskytnutých dle těchto VSP Poskytovateli jako správci, za účelem identifikace Uživatele při užívání služby Registrace. Uživatel dále uděluje souhlas s dalším marketingovým zpracováním Osobních údajů dle čl. VII. těchto SP, zejména pro cílení reklamy Uživatelům Služeb a zasílání obchodních sdělení.
  6. Uživatel uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním Osobních údajů na dobu 10 (deseti) let, resp. do úplného vypořádání práv a povinností vyplývajících z Užívání Služeb, neodvolá-li svůj souhlas dříve či nevyužije jiného svého práva vymezeného v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele zpracovávat Osobní údaje Uživatele po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.
  7. Správce je oprávněn pověřit třetí osobu jako zpracovatele Osobních údajů. Seznam uvedených osob je k dispozici v sídle Poskytovatele.
  8. Souhlas Uživatele se zpracováním Osobních údajů dle tohoto čl. VII. VSP je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli po založení Uživatelského účtu tento souhlas písemně odvolat na adrese Poskytovatele či využít jiného svého práva vymezeného v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů a dle postupu tam uvedeného.
  9. Uživatel má od okamžiku založení Uživatelského účtu právo kdykoliv požádat Poskytovatele o informaci o zpracovávání svých Osobních údajů, právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení či právo vznést námitku. Postuo pro uplatnění těchto práv je uveden v Zásadách ochrany osobních údajů.
  10. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může být povinen poskytnout Osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). Poskytovatel je dále oprávněn, bude-li to nezbytné, zpřístupnit osobní údaje k ochraně práv Poskytovatele nebo Propojených osob, nebo k ochraně osobní bezpečnosti Uživatelů nebo třetích osob.
  11. Uživatel souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním registračních a statistických údajů Poskytovatelem pro rozvoj a provoz poskytovaných Služeb. Statistické údaje a jejich sestavy však nebudou obsahovat Osobní údaje takového charakteru, které by mohly na základě jednoho, či více těchto údajů, přímo či nepřímo identifikovat Uživatele nebo které by umožnily jakékoli Třetí osobě Uživatele kontaktovat.
  12. Každý z Uživatelů je povinen se před zahájením užívání Služeb seznámit se Zásadami ochran osobních údajů a se zpracováním svých osobních údajů vyjádřit svůj souhlas. Souhlas je nutné vyjádřit přímo zaškrtnutím políčka souhlasím se zpracováním osobních údajů a kliknutím souhlas potvrdit. Pokud Uživatel souhlas neudělí, Registrece nebude provedena a Služby mu nebudou poskytnuty.

  VIII. Obchodní sdělení a reklama

  1. Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služeb mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „reklama“). Tato reklama se může týkat Obsahu Služeb, dotazů zadávaných prostřednictvím Služeb i jiných informací.
   1. Rozsah reklamy a způsob jejího zobrazení určuje Poskytovatel a je oprávněn jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit.
   2. Reklama představuje Obsah Třetích osob, a Poskytovatel proto žádným způsobem neodpovídá za obsah reklamy. Pro vyloučení pochybností strany výslovně prohlašují, že Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli, v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli reklamy nebo v důsledku vztahu Uživatele se zadavatelem reklamy nebo prodejcem inzerovaného zboží nebo služeb.
  2. Uživatel tímto v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn zasílat Uživateli na emailové adresy Uživatele uvedené při Registraci (nebo její změně) obchodní sdělení, obsahující zejm. informace o novinkách Služeb a o produktech a službách Třetích osob.

  IX. Vyloučení odpovědnosti

  1. Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služeb, Obsahu Poskytovatele a Obsahu Třetích stran, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služeb. Zejména Uživateli nezaručuje, že:
   1. Služby budou dostupné nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu.
   2. Služby budou plně funkční po celou dobu dostupnosti Služeb.
   3. Služby budou poskytovány bez chyb.
   4. Obsah Poskytovatele či Obsah Třetích Osob je přesný či správný a neporušuje žádná práva Třetích osob.
  2. Uživatel prohlašuje, že bere na vědomí, že Poskytovatel neposkytuje ohledně poskytování Služeb žádné záruky, a že je proto poskytování Služeb spojeno s určitým rizikem a toto riziko akceptuje a zavazuje se učinit veškeré přiměřené kroky k tomu, aby v maximální možné míře vyloučil či omezil možnost vzniku újmy či jiných nepříznivých následků na svojí straně v souvislosti s užíváním Služeb.
   1. K tomu se Uživatel zejména zavazuje pravidelně vhodným způsobem zálohovat veškerý Obsah Uživatele a činit další vhodná opatření.
   2. Uživatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškerou újmu (majetkovou či nemajetkovou), která mu vznikne v důsledku zaviněného porušení ustanovení těchto Podmínek Uživatelem.

   X. Souhlas s podmínkami

   1. Každý z Uživatelů je povinen se před zahájením užívání Služeb seznámit s těmito Podmínkami a vyjádřit s nimi svůj souhlas. Souhlas lze vyjádřit buď přímo kliknutím na tlačítko vyjadřující souhlas se zněním těchto Podmínek nebo fakticky tím, že Uživatel začne používat jakoukoli ze Služeb. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb.
   2. Poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Podmínek. Změnu Podmínek sdělí Poskytovatel Uživateli
    1. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Poskytovatelem, avšak ve vztahu ke každému Uživateli pouze v případě, že Uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje buď kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou Podmínek nebo pokračování v používání služeb ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pokud Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že Uživatel, který se již v minulosti zaregistroval v rámci užívání některé ze Služeb přede dnem účinnosti těchto VSP a nadále na základě původní registrace Užívá Služby, stává se bez dalšího Uživatelem dle těchto VSP a má se za to, že provedl Registraci ve smyslu článku III. těchto Podmínek.

    XI. Závěrečná ustanovení

    1. Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem může být uskutečňována buď písemně (v případě Poskytovatele doručením na adresu sídla Poskytovatele a v případě Uživatele doručením na adresu uvedenou uživatelem při Registraci nebo na adresu, kde se Uživatel zdržuje), emailem (v případě Poskytovatele doručením na emailovou adresu info@trimanews.cz nebo na emailové adresy uvedené u jednotlivých Služeb a v případě Uživatele na emailovou adresu uvedenou při Registraci). Komunikace ze strany Poskytovatele ve vztahu k jednomu či více Uživatelům může být Poskytovatelem uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím internetových stránek Poskytovatele (například v případě oznámení změny těchto Podmínek). Při použití některého ze shora uvedených způsobů komunikace se má za to, že byla zachována písemná forma. 
    2. Tyto Podmínky jakož i veškeré právní vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi Poskytovatelem na straně jedné a Uživatelem na straně druhé v souvislosti se Službami se řídí právním řádem České republiky.
     1. Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek. Poskytovatel v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.
     2. Toto znění Podmínek nabývá účinnosti dne 25. května 2018. Nabytím účinnosti novějších Podmínek pozbývají automaticky účinnosti Podmínky s dřívějším datem účinnosti.

     Informace z Cookies se používají k poskytování služeb, behaviorálnímu cílení a analýze návštěvnosti. Behaviorální cílení je forma zobrazování internetové reklamy založená na způsobu použití internetových prohlížečů a umožňuje inzerentům doručovat reklamní sdělení uživatelům na základě jejich zájmů. Jedná se o bezpečnou a transparentní formu reklamy navrženou v zájmu uživatelů. Detailní informace a vysvětlení, jak je možné pracovat s cookies a volbami ohledně behaviorálního cílení v rámci webových prohlížečů najdete na stránkách: http://www.youronlinechoices.com/cz/

     Zásady používání Cookies a ochrany osobních údajů

     Tento dokument shrnuje základní zásady ochrany a zpracování osobních údajů. Další informace naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách společnosti TRIMA NEWS, s. r. o. v sekci týkající se ochrany osobních údajů. Společnost TRIMA NEWS, s.r.o., se sídlem L. B. Schneidera 3, 370 01 České Budějovice, IČ: 26081890 (dále jen "TRIMA NEWS") vlastní, provozuje a obchodně zastupuje weby uvedené na webových stránkách www.trimanews.cz (dále jen "weby"). TRIMA NEWS zpracovává osobní údaje uživatelů těchto webů, za níže popsanými účely. TRIMA NEWS postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropské unie č. 2016/678, obecným nařízením o zpracování osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

     V souladu s Nařízením byl společností TRIMA NEWS jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, který mimo jiné zajišťuje, aby veškeré zpracování osobních údajů prováděné společností TRIMA NEWS probíhalo v souladu s právními předpisy. Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na emailu info@trimanews.cz.

     I. Zpracování osobních údajů

     TRIMA NEWS zpracovává pouze osobní údaje poskytnuté od jednotlivých subjektů údajů dle účelu a služeb: 
     Rozsah osobních údajů (pro registrované uživatele) – jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, email, telefon, skype, ICQ, web, bydliště, přičemž ne všechny údaje jsou povinné.

     V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že weby využívají pro svoji činnost tzv. cookies. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o návštěvě uživatele, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

     Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. TRIMA NEWS je používá například na cílené zobrazení reklam https://policies.google.com

     V dalším textu si můžete přečíst, jaké typy cookies jsou používané v rámci našich služeb i o tom, jak TRIMA NEWS a partneři (např. společnost Google, Sklik, Facebook, R2B2, Adform Teads, Cpex, AppNexus, SmartAdServer) tyto soubory cookie využívají v reklamě. Tyto zásady ochrany a zpracování osobních údajů popisují, jak při používání souborů cookie Weby chrání osobní údaje a další data uživatelů.

     II. Co jsou cookies a jaké druhy cookies a k čemu jej používáme?

     Cookies nezabírají na disku počítače téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla několik kilobajtů. Cookies neslouží k získávání jakýchkoli (citlivých) osobních údajů zvláštní kategorie (rodné číslo, národnost apod.) nebo k identifikaci uživatele jako konkrétní osoby.

     Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu prohlížeče. Pokud bude mít prohlížeč uživatele použití cookies povoleno, bude TRIMA NEWS vycházet z toho, že uživatel nemá žádné námitky s využíváním cookies.

     Druhy cookies

     Existují dva druhy cookies – dočasné soubory cookie, které jsou uloženy v počítači uživatele jen do ukončení relace prohlížeče a trvalé soubory cookie, které zůstávají uloženy v počítači uživatele déle. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů.

     Trvalé soubory cookie pomáhají počítač uživatele identifikovat, jestliže opětovně navštíví jakoukoli internetovou stránku, neumožňují však jakkoliv identifikovat uživatele osobně. Další výhodou trvalých cookies je to, že umožňují přizpůsobit stránky webů zájmům uživatele a zabraňují opakovanému zobrazení stejné reklamy. Ani v tomto případě nemohou ovšem jakkoliv identifikovat uživatele osobně a příslušná data ukládá TRIMA NEWS zcela anonymizovaně a nespojuje je s jakýmikoli jinými daty.

     K čemu cookies používáme?

     1. K zabezpečení - Soubory cookie se používají také k ověřování uživatelů, k prevenci podvodného využití přihlašovacích pověření a k ochraně uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran.
     2. Weby se dále zúčastňují výzkumu návštěvnosti českého internetu NetMonitor. Účast v tomto výzkumu nad rámec běžných měřících cookies však podléhá souhlasu uživatelů. Více informací o tomto výzkumu lze nalézt zde. Zaznamenávané údaje mohou také sloužit k zabezpečení sítě TRIMA NEWS a prevenci útokům na ni.
     3. K reklamním účelům Soubory cookie se používají také k tomu, aby se zvýšila přitažlivost reklam pro uživatele a inzerentům se nabídli lepší podmínky pro inzerci. Soubory cookies se běžně používají k výběru reklam podle toho, co je pro uživatele relevantní (remarketing), ke zlepšování přehledů výkonu kampaní a k tomu, aby se uživateli nezobrazovaly reklamy, které už viděl. Data z remarketingu používá TRIMA NEWS výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků a obsahu jimi navštívených stránek.

     V rámci segmentace může TRIMA NEWS také sbírat obecné informace o přibližné geografické lokaci počítače uživatele nebo mobilního zařízení. Tyto data jsou sbírána za účelem poskytnutí personalizovaného obsahu na základě geografické lokace uživatele.

     Některé cookies dále vytvářejí samy inzertní systémy. Jejich pomocí zjišťují, kolik lidí vidělo určitou reklamu nebo kolik z nich ji vidělo opakovaně. Prostřednictvím zastoupených Webů tak mohou být v počítači uživatelů cookies využívány i jinými subjekty a to provozovatelů reklamních systémů, které jsou na stránkách webů vloženy . My využíváme na některých stránkách reklamní systémy vícero stran, Google (AdSense, AdExchange, DFP). Tyto systémy obvykle využívají techniky remarketingu (viz níže).

     Reklamní systémy mají vlastní zásady ochrany osobních údajů. Odpovědnost za výběr provozovatelů reklamních systémů má TRIMA NEWS. Standardně obchodně zastoupené weby TRIMA NEWS tyto cookies nedokáží číst ani zapisovat nebo využívají jiné systémy, se kterými mají vlastní smlouvy a odpovědnost za cookies spadá pod jiné strany.

     Za TRIMA NEWS v některých případech výše uvedené systémy využívají databáze cookies k tomu, aby se uživatelům zobrazovala behaviorální reklama z těchto systémů.

     Bližší informace o pravidlech společnosti Google získáte zde.

     Z používání cookies těmito subjekty se uživatelé mohou odhlásit na výše uvedených stránkách nebo na adrese zde. Na tomto odkazu jsou uživatele schopni jednotlivé soubory cookies spravovat (zapínat/vypínat) dle potřeby a uvážení.

     Měřící pixely a local storage

     Měřící pixel (někdy nazývaný také web beacon) je malý grafický obrázek umístěný na webové stránce, který je podobně jako cookie možné využít pro sběr určitých informací z počítače uživatele, například jeho IP adresy, času, kdy došlo k prohlížení obsahu stránky, typu prohlížeče a existence cookies již dříve nastavených stejným serverem. Některé stránky webů mohou využívat web beacons ke sledování efektivity stránek, k testování, zda jsou naplněny podmínky pro omezení využívání našich služeb a jako doplněk ke cookies za účelem segmentace uživatelů pro zobrazování obsahu a reklamy. Pojem segmentace návštěvníků se používá také v dokonalejších nástrojích pro analýzy návštěvnosti (např. Google Analytics), které dokáží sledovat návštěvy, jež jsou něčím jedinečné (např. objednají produkt, přijdou z určité reklamní kampaně apod.) a vyhodnocovat jejich chování na celém Webu a to je základ behaviorální reklamy.

     Nastavení správy cookies v prohlížečích

     Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů se mohou jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace je nutné použít nápovědu prohlížeče.

     Možnosti nastavení správy cookies v rámci internetových prohlížečů jsou:

     V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek můžete TRIMA NEWS kontaktovat na e-mailové adrese: info@trimanews.cz.

     III. Účely zpracování osobních údajů

     Osobní údaje jsou zpracovávané k zákonem připuštěným účelům na základě oprávněných zájmů správce a zpracovatele (Webů), popř. k účelům k nimž vyslovil uživatel souhlas. Týká se to:

     1. zobrazování reklam na základě zájmů uživatelů/návštěvníků webových stránek,
     2. provádění analýz a měření s cílem zjistit zájem poskytovaných služeb 3. v přiměřeném rozsahu k přímému marketingu, tzn. cílenému zobrazení,
     3. v přiměřeném rozsahu k přímému marketingu, tzn. cílenému zobrazení obsahu a reklamy na webových stránkách.
     4. pro využití našich služeb, abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat.

     Poskytnutí osobních údajů pro účely poskytování služeb uživatelům jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neprovedení registrace.

     IV. Seznam zpracovatelů

     TRIMA NEWS si pečlivě vybírá své partnery a tak osobní údaje subjektu údajů jsou v bezpečí. Partneři, kterým TRIMA NEWS data svěřuje, jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení údajů uživatelů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana dat uživatelů je pro TRIMA NEWS prioritou. Všichni partneři TRIMA NEWS jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jim byly zpřístupněny.

     TRIMA NEWS je oprávněna poskytovat osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné. Jsou to tyto kategorie zpracovatelů:

     • poskytovatelé technologií pro programatickou inzerci,
     • zpracovatelé, kterým TRIMA NEWS poskytuje údaje za účelem analýzy návštěvnosti webů TRIMA NEWS,
     • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou behaviorální reklamou,
      • AppNexus zde
      • AdForm zde,
      • SmartAdServer zde,
      • Google zde.
     • provozovatelé technických řešení, díky kterým TRIMA NEWS může zobrazovat pouze pro uživatele relevantní obsah a reklamu.

     Za určitých, přesně definovaných podmínek je pak TRIMA NEWS povinna některé osobní údaje subjektů údajů předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOÚ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

     V. Doba zpracování osobních údajů

     Cookies TRIMA NEWS zpracovává dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

     • Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových – max. 2 roky,
     • Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka internetových stránek – max. 6 měsíců,
     • Provádění analýz a měření – max. 6 měsíců,
     • Detekování zapnuté funkce ad block - Na zjištění aktivního ad blocku programu, který dovoluje blokování reklamního obsahu webové stránky, může provozovatel stránek na požádání TRIMA NEWS vložit do zdrojového kódu stránek JavaScript, který bude sloužit na rozpoznání, zda daný uživatel používá v rámci webového prohlížeče program na blokování reklam. Pokud zjistíme, že užíváte program pro blokování reklamy, můžeme Vás vyzvat k odblokování reklamy, resp. k vypnutí programu ad block anebo může být zobrazení obsahu webové stránky příslušným způsobem upraveno.

     VI. Zpracování osobních údajů i bez souhlasu uživatele

     Osobní údaje subjektů údajů může TRIMA NEWS zpracovávat i bez odsouhlasení, ale pouze za účelem poskytnutí služby či produktu (splnění vzájemné smlouvy, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat), splnění právních povinností, které pro TRIMA NEWS vyplývá z obecně závazných právních předpisů (např. povinnost uchovávat provozní a lokalizační údajů na základě zákona č. 127/2005 Sb., 6 o elektronických komunikacích); či zpracování, jež je nezbytné pro účely oprávněných zájmů TRIMA NEWS např. k přímému marketingu, což je způsob marketingové komunikace, při které se oslovují zákazníci přímým adresním oslovením (např. e-mailem, poštou, telefonicky nebo i osobně).nebo k zajištění bezpečnosti zastupovaných webů.

     Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a souhlas uživatelů k tomuto zpracování není potřeba.

     VII. Na základě čeho se zpracovávají osobní údaje

     Jak už bylo řečeno, osobní údaje může TRIMA NEWS zpracovávat jednak na základě uděleného souhlasu, ale dále například také na základě oprávněného zájmu (zejména zpracování za účelem přímého marketingu) či pro splnění vzájemně uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím TRIMA NEWS zpracovávat osobní údaje i bez souhlasu uživatelů plnění povinností vyplývajících pro TRIMA NEWS ze zákona. Konkrétní účely jsou uvedeny výše.

     VIII. Zabezpečení osobních údajů

     Veškeré poskytnuté osobní údaje jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi.

     TRIMA NEWS pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku. TRIMA NEWS používá taková bezpečností opatření, aby pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. 

     Za účelem lepšího zabezpečení osobních údajů uživatelů webů, které TRIMA NEWS zastupuje, je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi prohlížečem a webovými stránkami šifrovány.

     Bez pomoci subjektu údajů a jejich odpovědného chování však TRIMA NEWS není schopna plně zajistit bezpečnost osobních údajů. Pomocí subjektů údajů proto lze zajistit bezpečnost údajů tím, že si každý bude uchovávat svá jedinečná hesla a další přístupové údaje k domluveným službám v tajnosti a bude dodržovat základní bezpečnostní zásady. Je důležité mít vždy na paměti, že e-maily, rychlé zprávy chatu, blogy a další typy komunikace s ostatními uživateli webových stránek nejsou šifrovány. Proto je důrazně doporučováno nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných informací. Subjekt údajů své osobní údaje poskytuje dobrovolně. Zpracování osobních údajů, často pouze v anonymizované podobě, aniž by byla TRIMA NEWS vůbec schopna subjekt údajů identifikovat jako konkrétního uživatele umožňuje určité služby na webech poskytovat zdarma a tyto neustále zlepšovat a vyvíjet služby nové.

     IX. Práva subjektu údajů

     Subjekty údajů mají práva, která pro ně z právních předpisů vyplývají a která mohou kdykoliv uplatnit. Jedná se o tyto:

     • Právo na přístup k osobním údajům – informace o zpracovávaných osobních údajích a také právo k osobním údajům získat přístup. V případě zneužití jakéhokoli práva si TRIMA NEWS vyhrazuje osobní údaje neposkytnout.
     • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů – právo požadovat opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů. Ty budou provedeny bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
     • Právo požadovat vysvětlení – TRIMA NEWS podá vysvětlení v případě, že existuje podezření na zpracovávání osobních údajů, které narušují ochranu osobního a soukromého života subjektu údajů a jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy.
     • Právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů – pokud se subjekt údajů domnívá, že dochází k porušení práva na soukromí, může se se svou stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)
     • Právo na výmaz – v případě pozbytí účelů zpracování osobních údajů, pro které byly osobní údaje shromážděny či jinak zpracovány, anebo pokud byly zpracovávány protiprávně, je zde právo požadovat jejich výmaz. (Právo být zapomenut)
     • Právo na omezení zpracování osobních údajů - v případě že není možné vyhovět právu na výmaz a v dalších stanovených případech, lze po TRIMA NEWS požadovat omezení zpracování osobních údajů.
     • Právo na přenositelnost údajů - v případě předání osobních údajů třetímu subjektu, lze využít práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, TRIMA NEWS žádosti nebude moci vyhovět.
     • Právo vznést námitku - subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů TRIMA NEWS. V případě, že TRIMA NEWS neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy subjektu údajů nebo právy a svobodami, TRIMA NEWS zpracování na základě této námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

     Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@trimanews.cz

     X. Mediální zastoupení

     Weby TRIMA NEWS částečně obchodně zastupuje společnost Impression Media, s.r.o., se sídlem Praha 2, Nad Petruskou 1, PSČ 120 00 IČ: 271 75 006, dále jen "IM". V rámci zobrazeného reklamního obsahu na vybraných reklamních pozicích zpracovává media zastupitelství IM některé informace z cookies. Více informací o nastavení najdete na stránkách Impression Media s.r.o. na url:  http://www.impressionmedia.cz/files/Zasady-pouzivani-cookies-a-zpracovani-udaju-IM-19-4.pdf

     „Jsme nezávislou regionální online zpravodajskou jedničkou v České republice.“

     © Copyright 2020 TRIMA NEWS, s. r. o.